Logo Powiatu Trzebnickiego
Powróć do: strona główna

Powiatowy Rzecznik konsumentów

Powiatowy Rzecznik  Konsumentów
Anna Kozłowska

Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 6

tel:  71 387 95 78
e.mail. a.kozlowska@powiat.trzebnica.pl
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od pn. do pt. w godz. 8:00 - 15:00
 
 

Kompetencje powiatowego rzecznika konsumentów:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych.
  prowadzenie edukacji konsumenckiej
 6. możliwość wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania o wykroczenia na szkodę konsumentów,

Inne niezbędne informacje:

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j.)
 2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów występuje do przedsiębiorcy dopiero po wyczerpaniu przez konsumenta drogi postępowania reklamacyjnego.
 3. Rzecznik nie dysponuje środkami, za pomocą których mógłby wymusić na przedsiębiorcy spełnienie roszczeń konsumenta. Rzecznik nie ma również kompetencji do przeprowadzenia postępowania dowodowego (brak uprawnień kontrolnych oraz brak możliwości powołania rzeczoznawcy).
 4. Jeśli przedsiębiorca odrzuci argumenty przedstawione przez rzecznika, konsumentowi – dla dalszego dochodzenia roszczeń – pozostaje droga sądowa.
 5. Należy pamiętać, że prowadzona przez rzecznika mediacja nie przerywa biegu przedawnienia. Decydując się na złożenie sprawy w sądzie konsument powinien pamiętać, że roszczenia dotyczące:
 • usunięcia wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia wady, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch lat od  momentu zakupu reklamowanego towaru.
 • umów o dzieło - przedawniają się w terminie dwóch lat od wydania dzieła.


       6. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Trzebnicy rozpatruje wnioski w kolejności wpływu.
       7. Mieszkańcy Powiatu Trzebnickiego zgłaszający się do Rzecznika po poradę nie są obowiązani do składania jakichkolwiek oficjalnych wniosków.
       8. Zgłoszenie sprawy może nastąpić w dowolnej formie. 
       9. Każda osoba może pozostać anonimową.
      10. W przypadku prośby o wystąpienie Rzecznika do Sprzedawcy-Przedsiębiorcy należy złożyć wniosek na piśmie.
     W sytuacji gdy konsument zainteresowany jest bezpośrednią pomocą Rzecznika polegająca na wystąpieniu w jego imieniu do sprzedawcy, czy przedsiębiorcy bądź   przygotowaniu pozwu, winien dostarczyć kopie dokumentów, np.:
1) dowód zawarcia umowy (paragon),
2) dokumenty stwierdzające fakt zgłoszenia reklamacji,
3) karta gwarancyjna.

 

Pliki do pobrania:

Reklamacja
Format: doc, 35 kB
Wezwanie przedsądowe
Format: doc, 27 kB
Pozew - przykład
Format: doc, 95.5 kB
Wniosek składany do rzecznika
Format: doc, 127 kB
Przykładowa reklamacja
Format: doc, 29 kB