Logo Powiatu Trzebnickiego
Powróć do: POWIAT

Terytorium Powiatu Trzebnickiego

Powiat Trzebnicki położony jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego. Od strony wschodniej Powiat Trzebnicki graniczy z Powiatami Milickim i Oleśnickim. Od strony północnej położony jest Powiat Rawicki (będący już częścią województwa wielkopolskiego), a od strony zachodniej Powiat Trzebnicki graniczy z powiatem średzkim, Powiatem Wołowskim i Górowskim.

Obszar powiatu wynosi 1025,5km2, co stanowi 5,1% powierzchni województwa dolnośląskiego.

 

W skład powiatu wchodzi 6 gmin: 

 

Gmina Powierzchnia
Oborniki Śląskie 153,7 km2
Prusice 158,0 km2
Trzebnica 200,2 km2
Wisznia Mała 103,3 km2
Zawonia 118,1 km2
Żmigród 292,1 km2

 

Powiat Trzebnicki leży na obszarach zróżnicowanych i względnie silnie urozmaiconych pod względem pionowego ukształtowania terenu. Sama Trzebnica leży na północnym stoku Wału Trzebnickiego. Na wał ten składa się pas wzniesień morenowych, ciągnących się od Ostrzeszowa na wschodzie aż po Nysę Łużycką na zachodzie. Środkowa część tego pasa garbów – niekiedy dość stromych – nosi nazwę Wzgórz Trzebnickich. Zalegają one od okolic Sycowa na wschodzie po dolinę Odry w rejonie Ścinawy. Ich najwyższe kulminacje w otoczeniu Trzebnicy osiągają 257m n.p.m. Tereny znajdujące się na południe od Wzgórz Trzebnickich należą do Niziny Śląskiej, natomiast obszary usytuowane na północ od nich – do Niziny Południowo – Wielkopolskiej. Te ostatnie dochodzą do szerokiej, płaskiej doliny Baryczy.

Cały region trzebnicki należy do dorzecza Odry. Jednak biegnący przez jego środek Wał Trzebnicki dzieli go między zlewnie dwóch prawobrzeżnych dopływów środkowego biegu tej rzeki: Widawę po stronie południowej oraz Barycz po stronie północnej. Ta druga rzeka płynie przez wschodnią część Pradoliny Barycko – Głogowskiej. Do ważniejszych rzek  należy zaliczyć także Orlę, płynącą w północnej części powiatu oraz Sąsiecznicę, która jest lewobrzeżnym dopływem Baryczy i uchodzi do niej na wysokości Żmigrodu.

Ważniejsze dopływy rzek:

Odra
- ważniejsze prawobrzeżne dopływy: Widawa (wraz z Ławą) oraz Młynówka i Stróżnica.

 

Barycz
- lewobrzeżne dopływy: Sąsiecznica z całym swym dorzeczem, Młynówka, Strupiński Rów, Krępa, Łacha (z dopływem Rudawka), Krępica
- prawobrzeżne dopływy: Orla, Kanał Kokot

 

Sąsiecznica
- prawobrzeżne dopływy: Lipniak, Jesionka, Brzeźnica, Olszak, Kanał Przetocki
- lewobrzeżne dopływy: Czarna Woda, Głęboki Rów (z dopływami Mleczna i Polska Woda), Struga II, Kanał Trzebnicki, Kątna.

 

Orla
- lewobrzeżny dopływ: Kanał Książęcy, Kanał Młynówka, Widawa z dopływem Ławą

Pozostałe akweny to zbiorniki wody stojącej: stawy w gminie Żmigród w okolicach miejscowości Radziądz, Ruda Żmigrodzka, Niezgoda – Stary Staw, Staw Jeleń i Jeleń II, Staw Jamnik, Staw Niezgoda; w okolicach miejscowości Gąski Staw Sieczkowski.

 

Sama Trzebnica położona jest pośród malowniczych wzgórz, często porośniętych iglastymi bądź liściastymi – nierzadko przy tym bukowymi – lasami. Dosyć intensywnie zalesione są także partie Wzgórz Trzebnickich znajdujących się w otoczeniu miasta, zwłaszcza zaś usytuowane na wschodzie, a po części również i na zachodzie. Podobna sytuacja występuje na północnym wschodzie i na północy, na styku powiatu trzebnickiego i milickiego, gdzie zalegają duże, zwarte kompleksy leśne. Zwykle dominują w nich drzewostany sosnowe, ale miejscami również świerkowe. Czasami spotyka się pozostałości drzewostanów pierwotnych, jak: jodły, buki, dęby, graby, czarne olsze, klony, lipy drobnolistne, wierzby purpurowe. W zachowanych fragmentarycznie lasach, zaroślach śródłąkowych i śródpolnych oraz na wilgotnych łąkach stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin objętych ochroną całkowitą lub częściową.

Na terenie powiatu trzebnickiego występują obszary leśne będące pod zarządem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, które w terenie są reprezentowane przez następujące Nadleśnictwa:

 

Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
Powierzchnia Nadleśnictwa Oborniki Śląskie na terenie powiatu trzebnickiego wynosi 10 622ha. Powierzchnia drzewostanu I – III klasy wieku tj. drzewostanów najbardziej palnych wynosi 7 889ha (co stanowi 61,1% powierzchni leśnej NDL). Nadleśnictwo w swoim zasięgu posiada 56,3% drzewostanu liściastego a 43,7% drzewostanu stanowią gatunki iglaste. Nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do I  kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Nadleśnictwo Żmigród
Powierzchnia Nadleśnictwa Żmigród na terenie powiatu wynosi 10 729ha. Powierzchnia drzewostanu I – III klasy wieku tj. drzewostanów najbardziej palnych stanowi 67,0% powierzchni leśnej NDL. Nadleśnictwo w swoim zasięgu posiada 52,0% drzewostanu liściastego a 48,0% drzewostanu iglastego, którego 68% powierzchni zajmuje sosna. Nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Nadleśnictwo Milicz
Na terenie powiatu znajdują się tylko trzy leśnictwa, wchodzące w skład tego nadleśnictwa. Nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do II  kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Nadleśnictwo Oleśnica
Na terenie powiatu znajdują się tylko cztery leśnictwa, wchodzące w skład tego nadleśnictwa. Nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego.

 

Nadleśnictwo Góra Śląska
Na terenie powiatu znajduje się tylko około 147ha tego nadleśnictwa. Nadleśnictwo zostało zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego.