Logo Powiatu Trzebnickiego
Powróć do: STAROSTWO

Biuro rzeczy znalezionych

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka 6
55-100 Trzebnica
Wydział Organizacyjny
pokój nr. 11
tel. 71 387 95 95
e-mail: a.slominska@powiat.trzebnica.pl
Godziny Pracy:
Poniedziałek - Piątek od 07:30 do 15:30

 

PRZEPISY  REGULUJĄCE SPRAWY DOTYCZĄCE RZECZY ZNALEZIONYCH:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych ( tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 908 )
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 t.j. z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz.U.2006.208.1537 tj. z późn. zm.)

Do depozytu Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się rzeczy:

1. Które znalazca obowiązany jest oddać, to jest: pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, takie jak: złoto, platyna, srebro, w tym monety, wyroby użytkowe ze złota, platyny lub srebra, kamieni szlachetnych, pereł oraz       korali lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej – o ile znalazca nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie zna miejsca jej pobytu;
2. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego nieodebrane przez osobę uprawnioną od właściwego zarządcy;
3. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności       legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania;
4. Inne rzeczy, które znalazca może oddać.
Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie powiatu, których szacunkowa wartość jest większa niż 100 zł., chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.


Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia:

1. Rzeczy nie posiadających żadnej wartości, lub których szacunkowa wartość jest mniejsza niż 100 zł, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;
2. Rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;
3. Rzeczy, które zostały znalezione w budynku publicznym, miejscu publicznym lub środku transportu publicznego do upływu trzech dni przechowywania przez właściwego zarządcę;
4. Rzeczy których posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, oraz rzeczy należących do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych (Znalazca niezwłocznie oddaje rzecz       najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje);
5. Rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;
6. Zwierząt, którym opiekę zapewniają schroniska.
W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy (zgodnie z ustawą) znalazca albo właściwy zarządca budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego może postąpić z nią według własnego uznania.


Zasady wydawania rzeczy znalezionych osobom uprawnionym do ich odbioru:

1. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy przed wydaniem rzeczy z depozytu, zobowiązana jest złożyć oświadczenie o zagubieniu rzeczy z uwzględnieniem czasu    i miejsca zagubienia oraz jej opisu, tj. cech       charakterystycznych oraz wystąpić z wnioskiem o wydanie rzeczy znalezionej przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia);
2. Przed wydaniem rzeczy z Biura Rzeczy znalezionych podmiot uprawniony do jej odbioru,  zobowiązany jest do uiszczenia kosztów przechowywania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie. Dotyczy to również kosztów       poszukiwania właściciela rzeczy zagubionej. Rzecz wydaje się po uiszczeniu tych kosztów przez osobę uprawnioną do odbioru. Przepis ten stosuje się także w przypadku, gdy rzecz stała się własnością znalazcy;
3. Po wydaniu rzeczy osobie uprawnionej Biuro Rzeczy Znalezionych niezwłocznie zawiadamia znalazcę, który zażądał znaleźnego, o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo       siedzibie. Zawiadomienie wysyła się na adres zamieszkania wskazany w wydanym znalazcy poświadczeniu;
5. Z wydania rzeczy znalezionych sporządza się protokół wydania rzeczy znalezionych.