Wtorek, 25 czerwca 2024
Imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
słonecznie
13°C
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Kontakt: 71 387 95 46
E-mail: e.dlugosz@powiat.trzebnica.pl
Naczelnik: Ewa Długosz
Ulica: Leśna 1
Nr. Pokoju: 216

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

W zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska:
1. dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prowadzenie jego aktualizacji oraz przekazywanie właściwemu organowi;
2. opiniowanie projektów planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;
3. udzielanie pozwoleń zintegrowanych, w tym wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na eksploatację instalacji oraz przekazywanie ich właściwemu organowi;
4. udzielanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, w tym wydawanie decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia na eksploatację instalacji oraz przekazywanie ich właściwemu organowi;
5. wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące instalacje do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
6. nakładanie w drodze decyzji na podmiot korzystający ze środowiska, negatywnie oddziałujący na środowisko, obowiązków w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego lub       w przypadku braku możliwości nałożenia obowiązku podjęcia ww. działań, nakładanie zobowiązania finansowego na podmiot korzystający ze środowiska;
6. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga pozwolenia na emisję, ale może negatywnie oddziaływać na środowisko;
7. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
8. pozwolenia na emisję gazów i pyłów, ustalanie rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze dopuszczonych do wprowadzania;
9. przenoszenia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń emisyjnych;
10. opiniowanie lub uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych i terenów na których ruchy          masowe ziemi wystąpiły.

W zakresie spraw dotyczących odpadów:


1. wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów lub odmowy zezwolenia na zbieranie odpadów;
2. wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów lub odmowy zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3. wzywanie posiadacza odpadów do usunięcia naruszeń w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w określonych przypadkach cofanie zezwoleń;
4. wygaszanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
5. wygaszanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
6. wydawanie decyzji nakładającej na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków, w tym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów;
7. prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem odpadów z wypadków, sporządzanie wniosków i występowanie do właściwego organu o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami z wypadków;

W zakresie spraw dotyczących ochrony przyrody:

1. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gminy;
2. występowanie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do właściwego organu;
3. ustalanie odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów  wynikające z przepisów prawa;
4. wydawanie decyzji o naliczeniu opłat za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia;
5. prowadzenie rejestru gatunków podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa;
6. wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru lub wykreśleniu z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa;

W zakresie spraw dotyczących gospodarki wodnej:

1. zatwierdzanie statutu spółki wodnej, wzywanie do usunięcia niezgodności statutu z prawem, odmawianie zatwierdzenia statutu, gdy jest on niezgodny z prawem;
2. ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej od osób fizycznych i prawnych niebędących członkami spółki, a odnoszących korzyści z urządzeń spółki;
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółki wodnej, rozwiązywanie w drodze decyzji spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora oraz wnioskowanie o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;

W zakresie spraw dotyczących łowiectwa i rybactwa:


1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, w tym naliczanie czynszów dzierżawnych;
2. wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
3. wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny;
4. wydawanie decyzji o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
5. przygotowywanie i wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz prowadzenie ich rejestru;
6. rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb;
7. przygotowywanie i wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej oraz prowadzenie ich rejestru;

W zakresie spraw dotyczących rolnictwa:


1. opiniowanie lub uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych;
2. wydawanie decyzji zezwalających na trwałe lub czasowe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych chronionych;
3. naliczanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej;
4. prowadzenie kontroli stosowania przepisów ustawy, w tym ustalanie sprawcy nielegalnego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej i nakładanie sankcji z tego tytułu decyzją administracyjną;
5. prowadzenie rejestru decyzji i zestawień statystycznych w zakresie obszaru gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej oraz ustalonych należności i opłat rocznych;
6. wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów;

W zakresie spraw dotyczących gospodarki leśnej:


1. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w tym wydawanie decyzji administracyjnych określających zadania i obowiązki właścicieli lasów z zakresu gospodarki leśnej;
2. współpraca z nadleśniczymi Lasów Państwowych w zakresie powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną oraz kontrolowanie sposobu jego wykonania;
3. wydawanie zezwoleń lub odmowy zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny;
4. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów;
5. sprawowanie nadzoru nad gruntami zalesionymi w zakresie dokonywania oceny udatności uprawy leśnej we współpracy z nadleśniczymi lub powierzanie im tego zadania w drodze porozumienia;
6. wydawanie decyzji dotyczących przekwalifikowania gruntów zalesionych na leśne;
7. współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wsparcie Rolnictwa w zakresie wypłaty ekwiwalentów właścicielom gruntów zalesionych wyłączonych z produkcji rolnej;
8. prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru;
9. zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz nadzór nad ich wykonaniem;
10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
11. wydawanie zaświadczeń lub informacji w zakresie czy dana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu;
12. przeprowadzanie procedury związanej z udzielaniem zamówień podmiotom zewnętrznym na wykonanie inwentaryzacji stanu lasu lub uproszczonego planu rządzenia lasu.

W zakresie spraw dotyczących geologii:


1. udzielanie, cofanie i wygaszenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobywanie kopalin na powierzchni do 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 000 m3 bez użycia materiałów wybuchowych;
2. zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych (z zakresu geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej);
3. zawiadamianie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia projektów robót geologicznych nie wymagających zatwierdzenia;
4. zatwierdzanie w drodze decyzji dokumentacji geologicznych (z zakresu geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej);
5. udostępnianie informacji geologicznej;
6. opiniowanie lub uzgadnianie projektów dokumentów planistycznych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych w odniesieniu do terenów       zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

W zakresie spraw dotyczących udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko:

1. wydawanie opinii dla realizacji przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje w zakresie oceny oddziaływania na środowisko;
2. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.