Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
26°C
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kontakt: 71 387 95 83
E-mail:
j.zawadzka@powiat.trzebnica.pl
Naczelnik:
Joanna Drożdż-Zawadzka
Ulica: Leśna 1
Nr. Pokoju:
115

Zadania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

1) prowadzenia spraw dotyczących ochrony powietrza i gleby;
2) przygotowywania planu dochodów budżetu powiatu w zakresie dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz sporządzania sprawozdań z dochodów i wydatków w tym zakresie;
3) realizacji przy pomocy  geologa powiatowego zatrudnionego w ramach wydziału  zadań z zakresu administracji geologicznej, wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze, w szczególności:
      a) udzielanie, wygaszanie, cofanie, ograniczanie koncesji na wydobywanie kopalin,
      b) przenoszenie koncesji na inny podmiot;
      c) ustalanie i zmiana granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
      d) zatwierdzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych,
      e) przyjmowanie zgłoszeń projektów i dokumentacji dot. wykonania robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi,
      f) gromadzenie informacji i próbek,
      g) naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez przedsiębiorcę,
      h) ustalanie opłat eksploatacyjnych za eksploatację złoża z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
      i) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji koncesji,
      j) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
      k) sporządzanie sprawozdań;
4) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
5) ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zalesiania gruntów rolnych;
6) wspólnot gruntowych;
7) nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
8) łowiectwa, w tym wydawania zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów, a także odstrzału redukcyjny zwierzyny;
9) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych;
10) ustalania korzyści i wysokości składek na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej;
11) współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, izbami rolniczymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie problematyki ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa;
12) ochrony przyrody;
13) rybactwa śródlądowego, w tym wydawania kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego;
14) obowiązkowego ubezpieczenia rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
15) ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania dla określonych przedsięwzięć;
16) udzielania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie określonych instalacji;
17) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji;
18) wydawania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami wydobywczymi;
19) prowadzenia spraw wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji;
20) ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
21) wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
22) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
      a) opiniowanie projektów studium zagospodarowania przestrzennego gmin z terenu powiatu jako organ administracji geologicznej,
      b) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
      c) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
      
d) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
      e) uzgadnianie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych i w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
      f) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi starostwa w zakresie opiniowania projektów studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin;
23) wydawania zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub  w decyzji określającej zadania w zakresie gospodarki leśnej;
24) uzyskiwania informacji od jednostek organizacyjnych powiatu o opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska,
25) sprawozdawczości w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami,
26) wydawania decyzji stwierdzających przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa i ich wykreślanie z zasobu;
27)opiniowania wniosków w sprawie powołania/odwołania kierownika nadzoru wodnego;
28) prowadzenia spraw dotyczących podejmowania przez Radę Powiatu uchwał określających istotne dla wspólnoty samorządowej problemy gospodarowania wodami;
29) wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu wód i gruntów pokrytych wodami;
30) prowadzenia spraw dotyczących potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
31) opiniowania wniosków dotyczących projektów planu remediacji- w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;
32) rozpatrywania wniosków o opinię przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- w odniesieniu do instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;
33) wydawania zezwoleń na transport, zbieranie i przetwarzanie odpadów;
34) prowadzenia rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.
 
 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.