Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
26°C
Powróć do: Wydziały Starostwa

Wydział Komunikacji

Kontakt: 71 387 95 24
E-mail:
w.olejniczak@powiat.trzebnica.pl
Naczelnik: Wojciech Olejniczak
Ulica: Leśna 1
Nr. Pokoju

Zadania Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy

 

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy prowadzenie następujących spraw:
      W zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów
1. dokonywanie rejestracji pojazdów oraz wydawanie decyzji, dowodów rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablic indywidualnych na wniosek właściciela);
2. dokonywanie czasowej rejestracji pojazdów oraz wydawanie pozwoleń czasowych lub pozwoleń czasowych wielokrotnego stosowania, wydawanie zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych lub zalegalizowanych tymczasowych tablic rejestracyjnych badawczych;
3. wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, na wniosek jego właściciela (przyjęcie do depozytu dowodu rejestracyjnego, tablic i karty pojazdu);
4. przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu w pojeździe zmian konstrukcyjnych a także zmiany danych dotyczących właściciela i pojazdu, zapisanych w dowodzie rejestracyjnym;
5. wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku przekazania do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą, wywozu pojazdu z kraju w przypadku jego zbycia albo zarejestrowania za granicą, lub zaistnienia       innych przesłanek stanowiących podstawę do wyrejestrowania pojazdu;
6. wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu;
7. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych i wydawanie wtórników utraconych dokumentów;
8. kierowanie pojazdów do dodatkowego badania technicznego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, na wniosek uprawnionego organu;
9. przyjmowanie do depozytu od Policji i jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych, zatrzymanego dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego oraz zwracanie właścicielowi tego dokumentu, po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie;
10. wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzonych z zagranicy i tam zarejestrowanych;
11.kontrola posiadania przez właściciela pojazdu aktualnej polisy OC;
12. wydawanie decyzji o nadaniu i nabiciu numerów i tabliczek zastępczych;
13. bieżące wprowadzanie danych o pojazdach, dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych, kartach pojazdu, właścicielach lub posiadaczach pojazdu, nadanych numerach identyfikacyjnych, utracie dokumentu lub innych zaistniałych zmianach, do systemu Centralnej          Ewidencji Pojazdów;
14. wykonywanie okresowych sprawozdań z zakresu danych do podatku drogowego i sprawozdań dla GUS-u;
15. wykonywanie comiesięcznych raportów o zarejestrowanych i przerejestrowanych pojazdach dla właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego;
16. wykonywanie sprawozdań i zestawień dla realizacji zadań związanych z obronnością kraju (WKU, obrona cywilna, sztaby antykryzysowe itp.);
17. zamawianie druków w PWPW (pozwolenia czasowe, pozwolenia badawcze, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne, karty pojazdu) oraz tablic rejestracyjnych u wybranego producenta;
18. udostępnianie danych zgromadzonych w ewidencji na pisemny wniosek podmiotów (Policji, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej, organom celnym), do realizacji ich ustawowych zadań;
         W zakresie uprawnień do kierowania i ewidencji kierowców
19. wydawanie uprawnień określonej kategorii do kierowania pojazdami;
20. wydawanie międzynarodowych praw jazdy na podstawie krajowego prawa jazdy;
21. przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie zmian w prawach jazdy w zakresie miejsca zamieszkania;
22. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie (zagubieniu, zniszczeniu, kradzieży) prawa jazdy i wydawanie wtórników tych dokumentów, a także przyjmowanie wtórników w przypadku odnalezienia oryginału;
23. przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdami;
24. przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie w przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia kierowcy;
25. przyjmowanie do depozytu praw jazdy zatrzymanych przez Policję i ich zwracanie w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej zatrzymanie;
26. przyjmowanie wydanych przez prokuratora, sądy postanowień o zatrzymaniu praw jazdy;
27. wykonywanie kar dodatkowych w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonych przez sąd;
28. przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy upłynął termin ich ważności oraz w przypadku przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym;
29. zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaniu przyczyny zatrzymania dokumentu;
30. przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania po ustaniu przyczyn, powodujących jego cofnięcie;
31. prowadzenie kartotek i archiwum kierowców oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą systemu ewidencji kierowców;
32. wydawanie karty parkingowej osobom niepełnosprawnym, zezwalającej do niestosowania się do niektórych znaków dotyczących zakazu ruchu lub postoju;
         W zakresie ośrodków prowadzących szkolenie kierowców
33. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, objętych wpisem ze względu na miejsce prowadzenia działalności;
34. dokonywanie wpisów i skreślanie z ewidencji instruktorów, wydawanie legitymacji instruktora;
35. sprawowanie nadzoru nad szkoleniem poprzez kontrolowanie dokumentacji i działalności ośrodka szkolenia, kierowanie instruktorów na egzamin w uzasadnionych przypadkach;
         W zakresie Stacji Kontroli Pojazdów
36. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, objętych wpisem ze względu na miejsce wykonywania działalności;
37. wydawanie i cofanie diagnostom imiennych uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wyrażanie zgody na wykonanie pieczątek identyfikacyjnych uprawnionego diagnosty;
38. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów i wykonywanie środków nadzoru poprzez przeprowadzanie kontroli lub powierzenie czynności kontrolnych w drodze porozumienia Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego;
         W zakresie transportu drogowego
39. wydawanie licencji i wypisów z licencji w krajowym drogowym przewozie osób i rzeczy;
40. wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń przedsiębiorcom, potwierdzających wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne;
41. wydawanie przewoźnikom zezwoleń i wypisów z zezwoleń w krajowym regularnym i regularnym specjalnym przewozie osób w uzgodnieniu z wójtami i burmistrzami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej na obszarze powiatu;
42. uzgadnianie zezwoleń (w zakresie powiatu) na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej powiaty sąsiadujące;
43. wykonywanie (lub zlecenie do wykonania podmiotom wyspecjalizowanym) analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;
44. przeprowadzanie (lub powierzenie innemu organowi) kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z wymogami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia.

 

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Twoja przeglądarka blokuje powiadomienia. Kliknij Bezpieczna (Secure) i kliknij Zezwalaj
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.